Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykkelrute

Nasjonal sykkelrute 1/EuroVelo 1 har fått namnet Atlanterhavsruta. Ruta går langs kysten og over fleire øyar mellom Kristiansund og Ålesund, og gir ein unik nærkontakt med havet og kystlandskapet. Ruta inneheld eit hurtigbåt- og fleire ferjesamband.

MERK! Det er ikkje tillatt å sykle gjennom Atlanterhavstunnelen ved Kristiansund. Tunnelen er lang, undersjøisk og svært bratt.

Det er to alternativ for syklistar som skal gjennom Atlanterhavstunnelen:

1. Transport med taxi og sykkelstativ (inntil tre syklar pr. taxi)

Bestilling av FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00:

Måndag-fredag: 08.00-21.00

Laurdag: 09.00-20.00 (MERK! Bestill før kl. 18.00)

Søndag: 10.00-21.00

MERK! Du må sjølv bestille taxien til eit gitt tidspunkt.

Maksimal ventetid er ein time, men ved stor pågang kan ventetida bli lengre. På Averøy blir du henta på busshaldeplassen ved Atlanterhavstunnelen. I Kristiansund blir du henta på busshaldeplassen i Hagelinvegen. Maksimum vekt pr. sykkel er 20 kg. Maksimum totalvekt for syklane er 45 kg.

Prisen for ein vaksen er 100 kroner og barn 70 kroner.

2. Transport med rutebuss (to syklar pr. avgang)

Det er få plassar til syklar på vanleg rutebuss, du er derfor ikkje garantert plass. I denne reiseplanleggaren kan du søke opp rutetidene og få opp prisane rett i søket.

For meir informasjon om syklinga, sjå nettsida til Syklist Velkommen.

Reise med hurtigbåt og ferje

Frå Ålesund startar den nasjonale sykkelruta med hurtigbåt til Hamnsund i Haram kommune. Vidare mot Molde er det fleire ferjestrekningar.

Sidan det ikkje er tillatt å sykle gjennom Atlanterhavstunnelen ved Kristiansund, kan du bruke ei transportordning med taxi.

Her finn du ei oversikt over sykkelruta på Atlanterhavsvegen.


National Bicycle Route 1/EuroVelo 1 has been named the Atlantic Ocean Route (Atlanterhavsruta). It runs along the coast and across several islands between Kristiansund and Ålesund, and offers a unique close encounter with the sea and the coastal landscape. The route includes one ferried speed boat- and several ferry connections.

NOTE! Cycling is not permitted through the Atlantic Ocean Tunnel near Kristiansund. It is a long and very steep subsea tunnel.

There are two alternatives for cyclists who want to pass through the tunnel:

1. Transport by taxi and bicycle rack (up to three bikes per taxi)

Book from FRAM Customer Service Centre on telephone +47 71 28 01 00:

Monday-Friday: 08.00-21.00

Saturday: 09.00-20.00 (NOTE! Book before 18.00)

Sunday: 10.00-21.00

NOTE! Taxis must be booked for a specific time.

The maximum waiting time is one hour, except in cases of rush, when waiting times may be longer. On Averøy, cyclists who have booked a taxi will be picked up from the bus stop by the Atlantic Ocean Tunnel. In Kristiansund, cyclists who have booked a taxi will be picked up from the bus stop in Hagelinvegen. Maximum weight per bike is 20 kg. Maximum total weight of bikes is 45 kg.

The fare for an adult is NOK 100 and child NOK 70. 

2. Transport by regular service bus (two bikes per departure)

Space is limited on buses in regular service, there is thus no guarantee that there will be room for your bike. In this travel planner you can search for the schedules and are able to get the fares right in the search.

For further information about the cycling, see the website for Cyclists Welcome.

Traveling by speed boat and ferry

From Ålesund, the National Bicycle Route starts by speed boat to Hamnsund in Haram municipality. Further on towards Molde there are several sections to be covered by ferry.

Since cycling is not permitted in the tunnel, there is a taxi transport scheme in operation through the Atlantic Ocean Tunnel (Atlanterhavstunnelen) at Kristiansund.

Here you'll find an overview of the bike route on the Atlantic Ocean Road.

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Opningstidene
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00